TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0202

C_fonóka_123

„Megyeri fonóka” A nógrádmegyeri Művelődési Ház-IKSZT részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában a szécsényi kistérségben.

A kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában pályázaton elnyert közel 30 millió forintos EU támogatásból valósult meg az egy éves projekt, amelynek célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása volt, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

 A „Megyeri fonóka projekt a teljes 2012-2013-as tanévet átölelte. 8 település (ebből 6 településen nincs közművelődési szakember) 8 általános iskolája és 4 óvodája kapcsolódott be a programokba, kötött együttműködési megállapodást Nógrádmegyer Község Önkormányzatával, mint pályázóval, valamit a nógrádmegyeri Művelődési Ház – IKSZT-vel, a pályázat megvalósítójával. A programokkal tovább bővült az intézmény által kínált szabadidős tevékenységek köre, választási lehetőséget tudott biztosítani a tanulás után csellengő, magával mit kezdeni nem tudó gyerekeknek.

 A bevont célcsoport (1142 fő) számára biztosított kulturális tevékenységek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, a különböző kompetenciák fejlesztését tették lehetővé. Az együttműködő partnerek igényeit figyelembe véve olyan tevékenységeket valósítottunk meg, amelyek hozzájárultak az intézményekben célul tűzött feladatok megvalósításához: a kulcskompetenciák megalapozásához, megszilárdításához, az esztétikai, művészeti neveléshez, a kifejezőkészség, a szociális és állampolgári ismeretek, a hatékony, önálló tanulás módszereinek elsajátításához.

 Heti szakkör minden megvalósítási helyszínen működött. A 42 szakkör összesen 546 alkalommal adott lehetőséget iskolásoknak és óvodásoknak, hogy a tanórai tartalmaktól eltérő, de ahhoz köthető ismereteket szerezzenek. Havi szakkör 10 alkalommal volt a nógrádmegyeri iskolában, amely során gyakorolták a könyvtári eszköztárra épített önálló ismeretszerzést, a rendszeres olvasással és könyvtárhasználattal fejlődött beszédkultúrájuk, műveltségük, tanulási-önművelési szokásaik. Szintén a nógrádmegyeri iskolásoknak rendeztük meg a Helytörténeti és Multikulturális karácsony vetélkedőket két alkalommal. Témanapok keretében “Hagyományok nyomában”, “Mesék földjén”, “Kalandra fel”, “Múzeum-kulTúra” témanapokat valósítottunk meg óvodások, iskolások számára 14 alkalommal. A témanapokon a tanulók aktivitása mellett új módon ismerkedtek bizonyos témakörökkel, ünnepekkel. A foglalkozások témája szorosan kapcsolódott a tanórákon tanultakhoz, az elsajátítandó tananyaghoz (hon és népismeret, természetismeret, történelem). Érdekesség volt, hogy a Múzeum-kulTúra témanapokon két iskola diákjai közösen vettek részt az országos hatókörű intézményekben megtartott múzeumpedagógiai foglalkozásokon, amely közösségek kialakulását eredményezte, túlmutatott az eddigi szakmai együttműködéseken. “Minden napra egy mese”, “KÉK – Képességfejlesztés és Közösségépítés”, “Salgói vakáció”- öt napos fejlesztő és hátránykompenzációs folklór és kézműves témahét, “Irodalmi Ősz – Mikszáth Kálmán”, Vártúra – Kerékpáros vándortábor témahetek óvodások és iskolások számára 5 alkalommal valósult meg.

 A projekt megvalósítása nemcsak az Művelődési Ház közművelődési szerepkörének, feladatának ellátását segítette, hanem hozzájárult a felnövekvő generáció megszerzett tudásának elmélyítéséhez, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztéséhez, a kulturális kifejezőkészség és tudatosság megalapozásához. Számos tevékenység lehetőséget nyújtott az őket körülvevő világ felfedezésére, megismerésére.

 Az együttműködő intézmények már valósítottak meg projekteket, de ilyen nagyszabású, szinte az egész kistérséget átfogó együttműködésre eddig nem volt példa. A pályázat kiváló lehetőséget adott a Művelődési Ház által már az előzőekben kialakított kapcsolatok elmélyítésére, tovább fejlesztésére. Más kulturális intézményekkel meglévő kapcsolatok, a partnerség erősítését is szolgálta a projekt.

 A pályázatba bevont megvalósítókkal, civil szervezetekkel való együttműködés hosszú távú szakmai kapcsolatok kialakulását eredményezheti, ezáltal a későbbiekben olyan új közművelődési, művelődési programokkal bővülhet az intézmény szolgáltatása, amelyhez nem rendelkezik megfelelő humánerőforrással.

 A közművelődési intézmény szolgáltatásainak fejlesztése a látogatottság növekedését eredményezte. A területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség, konkrétan a gyerekek számára olyan kompetencia- és képességfejlesztő programok nyújtására lett képes, amelyeket ezek a csoportok máshol nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható.

Hozzászólások lezárva.